yükleniyor

Alan Adı Sözleşmesi

Taraflar

İş bu genel kullanım şartları, Etik Mümessillik Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Hüsnü Sağlam (19 Mayıs Mah. Büyükdere Cd. No:20 Kat:5 Mecidiyeköy, Şişli, İstanbul, Türkiye) adreslerinde yürüten (Bundan Sonra PROJETİF olarak anılacaktır) ile PROJETİF ürün ve hizmetlerini satın almak sureti ile PROJETİF üzerinde bir hesap açtıran ve müşteri olarak hizmet (Bundan sonra müşteri olarak alınacaktır) alan 3. kişiler arasında kabul edilmiştir. Taraflar arasında çıkabilecek bütün ihtilaflar aşağıdaki hükümler çerçevesinde çözüm bulacaktır. Müşterinin işbu genel şartları ihlal etmesi durumunda PROJETİF müşteri hesaplarına el koyabilir, müşteri servislerini sınırsız veya süreli olarak duraklatabilir.

Adı geçen sözleşme Projetif ile Müşteri arasında elektronik yürürlük tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Bu Sözleşme, Müşteri’nin Projetif üzerinden sağladığı veya sağlayacağı Alan Adı Tahsisi/ Kayıt hizmetinin kullanımına ilişkin kayıt ve şartları ortaya koyar ve Genel Servis Şartlarının yanı sıra Müşteri ile Projetif arasındaki nihai anlaşma şartlarını kapsar. Adı geçen sözleşmenin sanal ortamda imzalanmasını/kabulünü/onayını takiben de Müşteri bu sözleşmenin imzalanmasına/kabulüne/onayına katılmak suretiyle, sözleşmeyi, sözleşmenin yanı sıra Projetif Hizmet Sözleşmesi Genel Hükümlerini de bu sözleşmeden ayrılmaz ve bölünemez bir bütün olarak, okuyup, anladığınızı ve uyuşmazlık politikaları bakımından Yetkili Kayıt Operatörü’nün devir ve uyuşmazlık çözüm politikası ve ile Projetif’in zaman zaman www.projetif.com isimli alan adı üzerinde yapacağı güncellemeler ve düzenlemeleri de kapsayan ilave ya da farklı kayıt, şart ve politikalar da dahil olmak üzere işbu Sözleşmedeki bütün kayıt ve şartlara bağlı kalmayı, bütün kayıt ve şartlara uygun davranmayı kabul, beyan ve taahhüt ettiğini onaylamaktadır.

Müşteri ve Projetif, müşteriye tahsis edilen alan adı bakımından gerek müracaat esnasında gerek tahsis esnasında gerekse sonrasında tasarrufta bulunmaya yetkili yegane kişinin müşteri olduğunu kabul ederler. Ancak Tüzel Kişiler bakımından yetkili kişinin yalnız ve ancak şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler olduğu tarafların kabulündedir. Müşterinin hesabında, müşteri ya da yetkili kişiler tarafından yapılan işlemlere ek olarak, alan adı veyahut e-mail şifrelerini, kullanıcı bilgilerini, sair kişisel verilerine sahip, Projetif Müşteri Temsilcisini, çalışanlarını, call center görevlilerini, uzaktan destek ekiplerini kısaca Projetif çalışanlarını veyahut Projetif’in doğrudan veyahut dolaylı yoldan müşteri hizmeti sağlamak üzere anlaştığı 3. Kişileri, Müşteri veyahut müşterinin yasal temsilcisi olduğunu ispat edebilen veyahut kuvvetli bir biçimde ortaya koyan kişilerin veyahut Müşterinin 1. Dereceden kan veya sıhri hısımı olduğuna ikna edebilecek veyahut temsilci olarak hareket eden 3. bir kişinin yaptığı işlemlerle ve Projetif üzerinden tahsis edilmiş alan adları bakımından tesis ettiğiniz hesabınızı veyahut alan adını veya şifrelerini kullanan herhangi bir kişinin Müşteri menfaatine olsun ya da olmasın yapacağı işlemlerle bağlı olduğunu kabul etmektedir.

Müşteri, gerek Projetif’in, gerek Yetkili Kayıt Operatörü’nün koymuş olduğu kurallar ile bağlı olduğunu kabul etmektedir. Müşteri, ICANN ve/veya ICANN tarafından seçilmiş Kayıt Yetkilisi tarafından belirlenen kayıt ve şartlar ve ilgli mevzuata ve Projetif tarafından zaman zaman yayınlanacak bütün kayıt kuralları ve politikalarına uyabilmek için bu sözleşmede değişiklik yapabileceğini kabul etmektedir.

Ücretler

Müşteri tarafından satın alınan ve Projetif tarafından Müşteriye sağlanan hizmet ve ürünler karşılığında, (“hizmetler”), Müşteri; PROJETİF’ten hizmeti talep ettiği anda ödeme yapmayı kabul etmektedir. Ödeme, Müşteri tarafından aşağıdaki yollardan biri ile yapılır: geçerli bir kredi kartı, havale, eft.

Ödeme zamanında, döviz cinsi üzerinden yapılacak ödemeler bakımından Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının Amerikan Doları Döviz Satış Kuru üzerinden ödeme yapılmalıdır. Alan adı kayıt hizmeti satın alındığında, Projetif, herhangi bir sebeple, sağladığı hizmetlerin bedelini müşteriden tam olarak tahsil edemezse veya önceden tahsil ettiği herhangi bir ücret için kendisine yapılan ödeme ile ilgili herhangi bir sıkıntı ile karşı karşıya kalırsa (örneğin çalıntı kredi kartı ile yapılan ödemeler) Müşteri, Projetif’in ödemeyi tahsil bakımından tüm idari, usuli, yargısal ve cezai çarelere başvurabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

Müşteri çalıntı kredi kartı ile yapılan alış veriş bakımından çalıntı kredi kartı ile yapılan alış veriş tek bir alış veriş olsa dahi Projetif’in etkin bir ödemeyi sağlamak için takip edeceği çareler arasında, ve bu önlemlerle sınırlı olmamak üzere, Müşteri hesabınıza kayıtlı olan veya süresi uzatılmış olan bütün alan adları ve almış olduğunuz sair hizmetlerin herhangi bir bildirim olmaksızın derhal iptal edilebileceğini, durdurulabileceğini, herhangi bir zarar ziyan tazmin mükellefiyeti doğurmaksızın Müşteri kaydınız da dahil olmak üzere aldığınız tüm hizmet ve mal kalemlerinin bedeli ne olursa olsun iptal edilebileceğini, son verilebileceğini, durdurulabileceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Projetif, düzenli hizmetlerinin kapsamı dışındaki sair görevler bakımından ve ek hizmet veyahut mal talepleri bakımından her zaman makul bir hizmet ücreti tahsil etme hakkını saklı tutar. Bunlar, burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, e-posta üzerinden halledilemeyen ve kişisel hizmet gerektiren müşteri hizmetleri sorunları ve özel hizmet gerektiren anlaşmazlıklar veyahut Projetif’in Müşteri bakımından almak zorunda kaldığı hukuk müşavirliği vb. hizmetlerdir. Bu tahsilatlar, Müşterinin PROJETİF’te kayıtlı olan Ödeme Yöntemine mümkün olduğunca uygun biçimde fatura edilecektir.

Alan Adı Süre Uzatımları

Bir alan adı müşteriye tahsis edildiği zaman - müşteri adına kayıt olduğu zaman adı geçen alan adı bakımından süre uzatımı yalnız ve ancak iki şekilde olabilir. Bunlardan ilki müşterinin otomatik ödeme talimatı verdiği diğeri de müşterinin kendiliğinden müşteri panelinden alan adının süresini uzattığı durumlardır. Bunun dışındaki haller için Projetif alan adı süre uzatımı bakımından müşteriye herhangi bir taahhütte bulunamaz.

Eğer herhangi bir nedenle Projetif, Müşteri bilgilerinde kayıtlı Ödeme bilgilerinden ödemesini alamazsa veyahut Müşteri Projetif’in ödeme almasını onaylamazsa Müşteri Projetif’in yapmış olduğu bildirimleri cevaplamazsa, Müşteri alan adı kaydı sona erecektir.

Müşteri kredi kartı ile alış veriş yapıyorsa Projetif’in sistemlerindeki kredi kartı bilgilerini, son kullanım tarihi bilgisini içeren Ödeme Yöntemi bilgisini güncel tutmak zorundadır.

Alan adı süresi uzatılmayacaklar statüsünde olduğu zaman, Müşteri alan adının süresini, sadece, Projetif'yu arayarak ve alan adının süresinin uzatılması isteğini ileterek uzatabilir. Müşteri talimatı olmaksızın alan adının süresi ilgili Müşteri Yöneticisi tarafından düzeltilemez. Eğer Müşteri, alan adı bitiş tarihinden önce süre uzatımı uygulamasını yapmazsa, alan adı iptal edilecek ve artık bu alan adını kullanamayacaktır.

Müşteri, bu Sözleşme‘de belirtilen zaman dilimleri içerisinde gerek otomatik olarak gerekse kendisi süre uzatımını yapmadığı alan adlarının iptal edilmesinden dolayı Projetif’in sorumlu olmayacağını kabul etmektedir. Her halükarda, alan adınızın süresini zamanında uzatmazsanız, ilave ücretler uygulanabilir. . Müşteri bu ücretler için iade talebinde bulunmayacağını beyan ve taahhüt eder. Eğer müşteri, alan kaydı hizmeti ile birlikte alan adı maskeleme, alan adı yönlendirme veya benzeri bir hizmeti de PROJETİF’ten alıyorsa, Müşteri alan adı kayıt süresinin sona ermesiyle aldığı diğer hizmetlerin de sürelerinin otomatik olarak sona ereceğini kabul ve beyan eder.

Müşteri, bu Sözleşme‘de belirtilen zaman dilimlerinde alan adının süresini uzatmadığı takdirde, Projetif’in, kendi takdir yetkisine bağlı olarak, Müşteriye ait süresi dolmuş alan adının süresini kendiliğinden uzatabileceğini veya silinebileceğini kabul etmektedir. Eğer, Projetif, Müşterinin süresi dolmuş alan adının süresini uzatmaya karar verirse, Projetif Müşterinin alan adını koruduğu ve süresini uzattığı için Müşteri PROJETİF’e ödeme yapabileceği bir Süre Uzatım Mühleti'ne sahip olacaktır. Süre Uzatım Mühleti, alan adı uzantılarına göre değişiklik gösterir ve Projetif karar ve inisiyatifinde 1 ila 30 gün arası uygulanır.

Alan adının süresi dolduktan sonra Süre Uzatım Mühleti verilmesi bütün alan adı uzantıları için geçerli değildir.

Eğer Müşteri Süre Uzatım Mühleti esnasında, süre uzatım için PROJETİF’e ödeme yapmazsa, alan adı, PROJETİF’e ve Projetif’in belirlediği bir geri alım veya geç yenileme bedeli veya diğer her ne isimle anılırsa anılsın hizmet ve/veya işlem ücreti ödemek sureti ile alan adını geri alması için müşteriye 1 ila 30 günlük bir ödeme müddeti tanındıktan sonra, beklemeye alınarak, silinmek üzere işaretlenecektir. Geri alma ücreti alan adı uzantısına göre 40USD ile 500USD arasındadır. Eğer Müşteri alan adı için, 1 ila 30 günlük ödeme müddetinin bitmesinden önce ödeme yapmaz ise Projetif, kendi takdir yetkisine bağlı olarak, Müşterinin alan adını silebilir veya Müşteri hesabının bir başka kişiye devredilebilmiş olma ihtimalini kabul eder. Projetif, indirimli, ücretsiz veya bir diğer ürün ve hizmetle ilişkili fayda ile sunduğu kampanyalı alan adlarını, alan adının süresi bitiminde (vaadedilen ücresiz, indirimli, kampanyalı süre), müşteri kendisine tanınan süre içinde uzatma işlemi yapmadığı takdirde, hiç bir ek süre tanımaksızın silme hakını saklı tutar.

Eğer Müşterinin alan adı silinirse, PROJETİF’e bir geri alma ücreti ödeyerek, Merkezi Kayıt Operatör’ü Müşteriye alan adını geri alması için 1 ila 30 günlük bir Ödeme Mühleti sağlar. Geri alma ücreti alan adı uzantısına göre 40USD ile 500USD arasındadır. Eğer alan adınız için, Ödeme Mühleti'nin bitmesinden önce ödeme yapmazsanız, Müşteri alan adınızın serbest bırakılacağını ve ilk gelenin alıp üzerine kaydettirmesine açık hale geleceğini kabul ettiğiniz bilgileriniz dahilindedir.

Süre Uzatım Mühletleri ve Ödeme Mühletleri alan adı uzantılarına göre farklılık gösterebilir.

Sözleşmeler Şartı; Değişiklikler

Bu Sözleşme'nin süresi, müşteri, Projetif aracılığıyla alan adı kaydettirdiği sürece tam, güçlü ve etkin bir şekilde hüküm ifade eder. Müşteri Projetif aracılığıyla kaydettirdiği her hangi bir alan adını, kaydın başlangıç tarihinden sonraki ilk altmış (60) gün içinde bir başka alan adı Kayıt Operatörü’ne devredemeyeceğini kabul etmektedir.

Müşteri, Projetif’in, bu Sözleşme'de zaman zaman değişiklikler, güncellemeler yapabileceğini kabul etmektedir. Projetif, bununla beraber bu Sözleşme kapsamında sağladığı hizmetleri durdurabilir. Müşteri, bu gibi değişikliklerin etkisiyle, Projetif’in bu Sözleşme'de yapacağı makul değişikliklerle bağlı olmayı kabul etmektedir. Müşteri Projetif ile olan sözleşmesini iptal etmeyi seçerse, PROJETİF’e yapmış olduğu hiçbir ödemeyi iade alamayacağı bilgileri dahilindedir.

Uyuşmazlık Çözüm Politikası

Müşteri, Projetif’in halihazırda var olan “Uyuşmazlık Çözüm Politikası” ile bağlı olduğunu kabul etmektedir. MÜŞTERİ, Projetif’in “Uyuşmazlık Çözüm Politikası” üzerinde zaman zaman değişiklikler yapabileceğini kabul etmektedir. Projetif’in, “Uyuşmazlık Çözüm Politikası” üzerindeki herhangi bir değişikliğe, internet üzerinde yer vermesi ile ilgili değişiklik yürürlüğe koyulmuş kabul edilir. Müşteri ile Projetif güncellenen politika yürürlüğe girdikten sonra Müşterinin Projetif ’dan almış olduğu alan adı kayıt hizmetini muhafaza etmekle, tadil edilmiş olan “Uyuşmazlık Çözüm Politikasını” kabul etmiş olacağı konusunda da mutabıktır. Müşteri “Uyuşmazlık Çözüm Politikasındaki” değişikliklerden haberdar olabilmek için Projetif’in web sitesini düzenli olarak incelemeyi kabul etmektedir. Eğer Müşteri “Uyuşmazlık Çözüm Politikasında” yapılan değişiklikler nedeniyle Projetif ile yaptığı Sözleşmeyi iptal ederse, Müşteri kendisine herhangi bir ücret iadesi yapılmayacağını kabul ve beyan eder.

 

Müşterinin, Projetif üzerinden kaydettirdiği bir (1) ya da daha fazla alan adı ile ilgili olarak bir uyuşmazlık doğarsa, bu sözleşmede belirtildiği şekilde, Projetif'yu kendisine yöneltilen suçlamaların dışında tutacak, onu savunacak ve herhangi bir zarara uğramasını halinde bu zararı tazmin edecektir. MÜŞTERİ, bununla beraber, Projetif üzerinden kaydettirdiği bir alan adı bakımından alan adı ile ilgili olarak, PROJETİF’e, devletin idari, adli, cezai makamlarından veyahut kolluk kuvvetlerinden bir suçlama gelirse, Projetif’in, takdir yetkisi kendisine ait olmak üzere, uyuşmazlık çözümlenene dek, adı geçen kurum ve kuruluşların talepleri, eylemleri, kararları doğrultusunda alan adını kontrol altına almak, değiştirmek ve/veya temlik etmek gibi her hangi bir fiili gerçekleştirebilir. Bu gibi bir durumda, Müşteri Projetif’in yerine getirdiği her hangi bir bildirim veyahut eylemden dolayı onu suçlamamayı kabul etmektedir.

Alan Adlarının Devri; Yeniden Satış Uygulamaları

Eğer Müşteri, her hangi bir alan adını devrederse, Projetif’in Alan Adı Transfer Sözleşme'sinde belirtilen şartlara ve prosedürlere bağlı kalmayı ve gerekli bilgileri sağlamayı kabul etmektedir. Alan Adı Transfer Sözleşmesinin son hali Projetif’in internet sitesi üzerinden görülebilir.

 

Müşterinin üçüncü bir kişi hesabına bir alan adı satın alması durumunda, müşteri, Projetif’in, ICANN nezdinde akredite bir kayıt kuruluşu olduğunu ve esasen Projetif’in sunmuş olduğu hizmetleri kullanmak sureti ile Projetif aracılığıyla onların alan adlarını kaydettirdiğini müşterilerine bildireceğini kabul etmektedir.

 

Projetif tarafından talep edilmeyen ilave şart ve kayıtlar bakımından, müşteri, bu kayıt ve şartların Projetif’in Alan Adı Kayıt Sözleşmesi ve Yetkili Kayıt Operatörü tarafından benimsenmiş iş prosedürleri ve politikaları ile çelişmeyeceğini kabul etmektesiniz.

 

MÜŞTERİ, ICANN gerekliliklerine uygun bir şekilde Whois veri tabanına konacak tam, kesin ve güncel bilgiyi sağlamayı, kayıt ettiği her bir alan adı için sağlamak durumundadır.

 

Düzeltilmiş veya yenilenmiş bir bilgi müşteriye ulaştıktan sonra Müşteri iki (2) işgünü içinde bu bilgiyi PROJETİF’e sağlayacak, böylece PROJETİF’te kendi kayıt verilerini yenileyebilecektir.

Hizmetlerin Askya Alınması; Sözleşme İhlali

Müşteri, işbu Sözleşmede belirtilen diğer konulara ek olarak aşağıdaki maddeleri de kabul etmektedir.

 

i.             Projetif tarafından sağlanan hizmetlerden her hangi birisini kullanma yeterliliğiniz, bu Sözleşme'nin ihlali durumunda askıya alınması veya iptali ve/veya halen yürürlükte olan veya Yetkili Kayıt Operatörü tarafından sonradan benimsenen her hangi bir politikanın gerektirdiği askıya alma veya iptal durumuna bağlıdır.

 

ii.            Her hangi bir alan adı kaydınız ICANN'in ve/veya Yetkili Kayıt Operatörü’nün benimsediği ölçütler veya politika, ya da ICANN'in benimsediği ölçüt ve veya politikalarla tutarsızlık göstermeyen her hangi bir Projetif prosedürü gereğince, (a) her hangi bir alan adının kaydı sırasında kayıt operatörü ya da Projetif tarafından hataların düzeltilmesi (b) herhangi bir alan adı ile ilgili uyuşmazlıkların çözümü, devir, askıya alma ve iptal edilme şartına bağlıdır.

 

Müşteri, bu Sözleşme'nin kayıt ve şartlarına ayrıca Projetif tarafından belirlenen her hangi bir Projetif kural ve politikasına tam olarak uymaması halinde, bu durumun Sözleşme'nin esaslı bir ihlali sayılacağını ve Projetif’in bu tip bir ihlali müşterilere yazı ile veya elektronik olarak (örn. E-posta) bildireceğini kabul etmektedir. Müşteri PROJETİF’e on (10) işgünü içinde yükümlülüklerini ihlal etmediğine dair esaslı bir delil sunmadığı durumda, Projetif müşterisi ile olan ilişkisini sonlandırabilecek ve yasal mevzuat kapsamında müşteriye karşı uygun hukuki çarelere başvurabilecektir. Bu tarz bir yol müşterilere bildirim yapılmadan uygulanabilir ve bu yollar, burada söylenenlerle sınırlı olmamak üzere, müşterimin alan adlarının iptali ve Projetif tarafından müşterilere sağlanan hizmetleri durdurmak şeklinde olabilir. İhlalden dolayı hizmetlerin kesilmesi veya iptal edilmesi nedeniyle müşterilere herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

Hizmet Kısıtlanması; Reddetme Hakkı

Müşteri, Projetif tarafından sunulan hizmetleri aşağıdaki amaç vb için kullanmamayı veya başkalarının kullanmasına izin vermemeyi kabul etmektedir:

•             İstenmeyen e-mail iletimi (spam) ve

•             Projetif tarafından sağlanan herhangi bir servise tekrarlayan, yüksek hacimli sorgulamalar (örneğin alan adı müsaitliği vb.)

Eğer, müşteri alan adını, alan adı sunucularını (DNS) Projetif Serverları üzerinde barındırıyorsa veya bir alan adını yönlendirmek için sistemini kullanıyorsa, URL, veya başka şekilde bir site veya bir sistemi barındırıyorsa, ya da Projetif üzerinden kayıt altına alınmış alan adı varsa, Projetif’in DNS sistemine aşırı yük bindirmemeye dikkat etmek mükellefiyetindedir. Müşteri, Projetif’in sunucularını, alan adını, kaynak olarak, vasıta olarak, adrese cevap olarak veya mail bombardımanı için varış adresi olarak, Internet paket flooding, paket bozma, vb. için kullanamaz. Server hack’leme ya da güvenlik açıklarına karşı işlenen diğer suçlar yasaktır. Şebekenin dengesini tehdit eden, müşterinin sitesinin sebep olduğu aktivitelerin algılanması halinde, Projetif’in bu alan adını devre dışı bırakma hakkı saklıdır.

 

Müşteri, Projetif’in, takdiri ile ve müşteriye karşı her hangi bir yükümlülüğü olmadan, herhangi bir alan adının kaydını onaylamayı reddedebileceğini kabul etmektedir. Bununla beraber, Projetif, kendi takdiri ile ve müşteriye karşı her hangi bir yükümlülüğü olmadan, her hangi bir alan adının kaydını, kaydın yapılmasından sonraki ilk otuz (30) gün içinde silebilir. Ayrıca, eğer bir isim, istenmeyen veya ahlaken sakıncalı aktivitelerle bütünleşmişse, Projetif alan adının kaydını iptal edebilir. Ahlaken sakıncalı aktivitelerin bazıları, bu kadarla sınırlı olmamak üzere aşağıda sayılmıştır:

 

•             üçüncü kişilere iftira, küçük düşürme, zarar, kötüye kullanma, tehdit, hakaret veya taciz duygularını yaşatacak şekilde düzenlenmiş aktiviteler

•             5651 sayılı Yasada tanımlanmış katalog suçlar

•             nefret suçları, terörizm ve çocuk pornosu gibi başkalarını kanunsuz davranışlar yapmaya cesaretlendiren aktiviteler

•             haksız, bayağı, muzır, üçüncü bir kişinin özel hayatına giren, ırkçı ve diğer uygunsuz aktiviteler

•             üçüncü bir kişinin kimliğini taklit edecek şekilde düzenlenen aktiviteler

•             küçüklerin ahlaka aykırı bir şekilde kullanılması veya zarar verilmesi şeklinde düzenlenen aktiviteler.

Her ne kadar Müşteri Projetif’in bir kaydı reddettiği veya kayıttan sonraki ilk otuz (30) gün içinde sildiği durumlarda, hem iptal edilme hem de reddedilme halleriyle bağlantılı olarak PROJETİF’e yaptığı ödemeyi geri alabilecek ise de Projetif’in bir alan adını, spamle veya ahlaki açıdan sakıncalı aktivitelerle bütünleşik olmasından dolayı sildiği durumlarda, geri ödeme yapılmaz.

Bütün Kayıt İçin Özel Şartlar

Müşteri, Üst Sınıf alan Kayıtları ve İkinci Sınıf Alan Kayıtları gibi, ama bunlarla sınırlı olmayacak şekilde, bir alan kaydı satın aldıktan sonra her bir Kayıt için, sözleşmelerle, kural ve politikalarla bağlı olduğunu kabul etmektedir.

Hizmetlerimiz ve çözümlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için hemen bize ulaşın.

X

Müşteri Paneli

Şifremi Unuttum!

Henüz Hesabınız Yok mu?

Hemen Hesap Oluştur!